Philatelistisches Lexikon - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
DEUTSCHENGLISCHFRANZÖSISCH
Impressum imprint mention de responsables
Inland inland intérieur
Inschrift inscription inscription
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

updated: 20.04.2008